Onze zienswijze

Efficiënte hulpverlening

vastgelopen in je oude patronen?


Wij willen kansen creëren om op een creatieve manier met gevoelens en bewegingen te kunnen - mogen omgaan, inzichten geven voor een betere levenskwaliteit, zonder dat je daarvoor per se op zoek moet gaan naar een 'etiket' - diagnose of een oplossing.

(m.u.v. nodig voor klinische - pathologische aandoeningen)


Namelijk niet iedereen met een depressie, heeft per direct baat bij een (klinisch) psycholoog of coach/trainer bij een burn-out. Alles is afhankelijk van de heersende situatie, karakterkenmerken, bewegelijkheid, doelstelling, onderliggende redenen – oorzaken, verwachtingen, enz.


We willen mensen begeleiden om een efficiënter herstelproces te bekomen - niet terugvallen in hun (oude) patronen. We geven hierbij inzicht in hun werk- en leefomgeving of deze (nog) genoeg motiveert?


Op die manier proberen we een bijdrage te leveren aan de heersende wachtlijsten en overbelaste hulpverleners. Zodat dezen de aandacht kunnen vestigen op mensen die 'echt' een diagnose nodig hebben om zich beter te kunnen ontwikkelen - aansluiting te krijgen op de 'frequentie' van de hedendaagse maatschappij.

Tegenwoordig zijn er veel therapieën, behandelingstrajecten en behandelings- & begeleidingsvormen.


INTAKE GESPREK

ANDERS "ZIEN"

Door "tegendraads en vernieuwend te denken" bij DSM-etikettendiagnostiek

Ben je "geklasseerd" in de stoorniscategorie AD(H)D

of in een ‘depressieve stoornis'? 


Dan is de vraag: 'heb je baat bij een (klinisch) psycholoog waarbij je in je hoofd moet gaan'? Of kan je beter gebruik maken van je lichamelijke kracht en je laten helpen door een praktische coach?


Namelijk een persoon met ADHD is van nature een zeer beweeglijk persoon. Als je dagelijks in je leef- of werkomgeving je lichamelijke bewegingen moet onderdrukken, ga je automatisch met ter tijd "bewegen" in je hoofd! Een hulpverlening waarbij je dan nog meer in je hoofd moet gaan, kan een depressie langer in standhouden. Een aanpak door een praktische coach biedt hierbij mogelijk een kortere duurtijd van je behandeling - terugvalpreventie.

DSM-Diagnoses of aanverwanten, zijn vaak in België een voorwaarde om gesubsidieerde begeleiding en ondersteuning te krijgen.


Degenen die geen 'etiket' of diagnose krijgen, gaan meestal verder met artsen af te lopen, tot ze een arts vinden die hun uiteindelijk een diagnose en - of etiket biedt.


Zo krijgen ze toch toegang tot gesubsidieerde zorg. De valkuil hierbij is wel dat het hun een "denkbeeld" geeft dat ze een ‘echt’ probleem hebben.

Zijn er (onverwerkte) gebeurtenissen die voor negatieve gevoelens zorgen, dan staat de depressie los van het 'etiket' ADHD en is een (klinisch) psycholoog hierbij een gerichtere hulpverlening.


Is je 'depressie' mogelijk een bore-out omdat je geen motivatie hebt vanuit je school-, werk- of leefomgeving? Mogelijk is dit het gevolg omdat je tegen je ware natuur in, een studierichting volgt - jobinvulling hebt.Misschien heb je helemaal geen ADHD (verkeerde diagnose) en ben je hoogbegaafd?

Door gebrek aan opleiding - begrip of onwetendheid onder professionals, kan hoogbegaafdheid over het hoofd gezien worden!


Of is je depressie mogelijk een verkeerde diagnose omdat je eigenlijk een verminderde schildklierwerking hebt? Depressie en verminderde schildklierwerking hebben soortgelijke symptomen.

jezelf beter leren begrijpen

Heb je 'licht' autisme - ASS?

Heb je dan daadwerkelijk al die zogenoemde 'tekortkomingen'?


Er is een diversiteit aan verschijningsvormen van autisme, en er is ook nog altijd het klassieke beeld van (laag-functionerend) autisme. Leggen we de focus op 'het anders zijn' en zoeken we een professional die een grote kennis heeft over autisme en een verklaring geeft voor je problemen? Of gaan we inzicht geven in je belemmering(en) door jezelf beter te leren begrijpen hoe je als persoon fundamenteel voelt - denkt - leert - communiceert?


Het ‘cognitief kunnen’ proberen te stimuleren en je zo onderbouwd kan uitleggen aan je werk- en of leefomgeving hoe men jouw talenten kan inzetten - je motiveren? Dit kan hierbij ook al een grote hulp zijn, zonder dat je als persoon je gedrag en denkwijze tegen de ware natuur in moet gaan 'corrigeren’ of per se op zoek gaan naar een diagnose.


Of is je licht autisme - ASS hoogbegaafdheid? (verkeerde diagnose - hoogbegaafdheid is nog altijd onvoldoende gekend - is NIET zoals hoog-intelligent! Want de aanpak die men bij personen met licht autisme - ASS gebruikt, heeft ook een positieve werking bij mensen met een hoogbegaafdheid.

WAAROM HEB JIJ EEN BURN-OUT


informeren en verklaren waarom jij een burn-out hebt

Heb je een burn-out? Is dan de oorzaak te vinden in je werkomgeving of in je leefomgeving?   

Werk je tegen je natuur in? Of heb je een laag zelfbeeld - jezelf aangeleerd je lichamelijke grenzen te overschrijden - 'pijn' te negeren? Of is de onderliggende reden dat je in je jeugd van je ‘opvoeders’ te horen kreeg 'dat je alleen door (fysiek) hard te werken, je veel geld kan verdienen – het kan maken in je leven'?


Wil je zich (on)bewust nog altijd 'bewijzen naar je opvoeders of omgeving', op zoek naar erkenning - waardering?


Al deze situaties vragen een andere aanpak!

PERFECTIONISME OF PERFECTIONISTISCH?

 

Is het perfectionisme een drang naar controle = gericht op kwaliteit.

Dan is een omgangsvorm waarmee de levenskwaliteit verbetert een meerwaarde.


Of is het perfectionisme eerder een angst om 'fouten' te maken - een strategie opgebouwd vanuit een  overlevingsmechanisme

= zelfbescherming en kan overgaan naar faalangst. Dan zijn er meestal andere onderliggende redenen. Het perfectionisme vraagt dan geen focus, wel de 'angst' die men meedraagt vanuit het heden - verleden.


Of zie jij gewoon alles vanuit één geheel en ervaart je omgeving dit alsof je perfectionistisch bent?

Dan kan het zijn dat je hoogbegaafd of hoogsensitief bent in combinatie met perfectionisme.


Allen vragen een andere aanpak!

Krijg je inzicht in jouw

vicieuze cirkel - terugval?

Efficiënte hulpverlening is dus sterk afhankelijk van de (onderliggende) redenen - oorzaken - natuurlijk bewegingsapparaat - denkvermogen - (onbewuste) emoties - gedragspatroon - fundamentele manier waarop je informatie verwerkt - enz.

VRAAGSTELLING?


Wie heeft er het meeste ‘last’ van de zogenoemde tekortkomingen - belemmering bij sociale interacties - moeilijk kunnen functioneren in het dagelijkse leven? De persoon waar het om gaat of zijn omgeving?


Wordt de persoon waar het om gaat er angstig - onzeker van en heeft die de behoefte om deze te kunnen omkaderen - vragende partij? Door een (DSM)-diagnose te verkrijgen, worden ernstige problemen vermeden!


Of is het de omgeving die hun angsten - zorgen 'overzetten' - verwachtingen creëren naar de 'tekortkomingen' van de persoon waar het om gaat? En deze persoon zich tegen zijn natuur in, sociaal voelend anders 'moet' kunnen gedragen - beter empathisch te reageren – beweeglijkheid te onderdrukken?

WIST JE DAT...


AD(H)D(vooral bij volwassen!) - Gedragsstoornissen zoals: ODD - OCD(dwangneurose) en stemmingsstoornissen zoals: Depressie - Bipolaire stoornis - CD cyclothyme (milde vorm bipolaire) - PDD dysthymie (chronische milde depressie), de meest voorkomende 'verkeerde' diagnoses zijn? Er ook onvolledige en verouderde diagnoses zijn?

Door alleen de focus te leggen op "de diagnose" - "het etiket", bestaat de kans op:


  • Stigmatisatie - het 'etiket' komt eerst, dan pas de 'eigen persoonlijkheid' - talenten - creatieve vaardigheden
  • Behandelen als "stereotiepen" - waardoor er minder ruimte wordt gecreëerd om jezelf te mogen zijn
  • Zich onterecht identificeert met de diagnose - vereenzelvigen
  • Onaangepaste en contraproductieve studiekeuzes, die leiden naar een 'verkeerde' werkomgeving - hierdoor burn-out - bore-out - depressie kan ontstaan bij gebrek aan motivatie
  • Nevenwerkingen van de onterechte behandeling.


Er soms alleen een (fysieke) aanpassing nodig is in de leef- werkomgeving (jobinvulling), die aanvullend is op de ‘denk- en handelwijze’ van de persoon waar het om gaat? En hierdoor het gedrag van deze persoon kan veranderen - zonder dat deze het gevoel heeft omdat het 'moet', er belangrijke verbeteringen kunnen ontstaan? Dit kan zijn omdat:


  • Veranderen van school - studierichting - jobinvulling
  • Andere opvoedingsstijl
  • Interne organisatie binnen de leef- of werkomgeving,
  • Kansen krijgen om creatief te mogen omgaan met 'belemmeringen' - 'gevoelens', enz.
ken jij je natuurlijke aard? je innerlijke kern?

In veel situaties wordt er gewerkt tegen de "natuurlijke aard." Hierbij je werkomgeving en of jobinvulling aanpassen naar jouw manier van "handelen & denken", kan al een wereld van verschil geven. De kans op burn-out of depressie gaan hierdoor sterk verminderen!

Moeten mensen per se een duidelijke oplossing vinden of tegen hun natuur in, vaardigheden gaan aanleren om beter sociale contacten te kunnen leggen en - of communicatie teweeg te brengen, omdat 'anderen' dit verwachtingspatroon naar hun toe creëren?


"Soms willen volwassenen te snel en te gemakkelijk een 'etiket' diagnose

aan kinderen verbinden."


Bedenk ook dat het vaak het 'bewustmaken' is dat jongeren - volwassen doet vastlopen...

Wie ben je echt?

Mijn bedoeling is om de 'persoon' zichtbaar te maken achter het DSM-etiket(ten) en de Burn-out - Depressie diagnose.


Vanuit mijn vakkennis en eigen ervaringen ga ik je informeren & verklaringen geven...

Wie ben "ik"?

Ik ben Anne Elisabeth - als jong volwassenen het verkeerd 'etiket' AD(H)D heeft opgeplakt gekregen, omdat ik er zogenaamd alle symptomen en kenmerken van had.

Maar er niet "dieper" werd gekeken...

Als kind - jongere - volwassenen werd ik in mijn omgeving als 'raar' en 'niet normaal' ervaren, terwijl dit voor mezelf niet zo aanvoelde. Maar omdat men telkens de focus legde op mijn zogenoemd 'anderszijn' begon ik mezelf als een 'buitenbeentje' te voelen, alsof ik van een andere planeet kwam - (onbewust) 'te' was in mijn zijn en met mijn emoties - op jonge leeftijd al kon 'confronteren', wat als 'brutaal' door anderen werd aanzien - (gênante) reacties gaf die ikzelf noch mijn omgeving konden begrijpen. Bij toeval, omdat ik in een bepaalde levensfase, zogenaamde jong-dementie symptomen vertoonde, een klinische Prof. dr. neuropsycholoog mij eindelijk door gericht onderzoek, 'mijn levenspuzzel' kon laten leggen. Inderdaad ik ben 'niet normaal' 😉 -  beschik over een hoog analytisch vermogen - snel causaal denken - heb intense, extreme en complexe emoties - heb een groot (on)rechtvaardigheidsgevoel naar anderen en mezelf - mijn hersenen werken daadwerkelijk fundamenteel anders dan bij 'normale' mensen...

Ook ben ik een moeder van een zoon die als jong kind de (verkeerde) diagnose ASS heeft gekregen, waar we als 'ouder' ons nooit echt goed bij hebben gevoeld, maar we waren geen '(des)kundigen'. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs en leefomgeving, heeft hij hiervoor de nodige 'ontzorging' gekregen, maar liep hierdoor helemaal vast. Want zelf vond hij deze 'onnodig'. Voor hem voelde deze 'zorg' meer aan als een 'last' dan een 'voordeel' ! - op zijn verzoek 'de extra (ont)zorgen' gestaakt. En op jongvolwassen leeftijd, door het 'etiket' los te koppelen van zijn persoonlijkheid, zijn kansen kreeg via een efficiënte hulpverlener, om eindelijk 'op zijn manier' zich te mogen ontwikkelen, wat een wereld van verandering en rust voor 'alle partijen' heeft opgeleverd!

Ik ben geen DSM-kundige, maar wel een 'etiket'-deskundige die vanuit een wetendheid - levenservaringen, en via onderbouwde vakkennis, mensen kan begeleiden naar een efficiëntere (externe) hulpverlening of door meer inzicht naar zichzelf te geven - beter te leren begrijpen. Kansen creëren om te kunnen - willen veranderen op een eigen tempo. Een missie die ik graag met veel "zorg" wil uitvoeren om zo onnodig leed bij (jong)volwassenen te voorkomen!

VAN "ME" NAAR "WE"

Na het verzoeningsproces met mezelf, werd ik één met mijn praktijk...